top of page

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez  JACEK SZYMCZAK "AUTO-HIT" ul. 11 Listopada 18, 77-100 Bytów, REGON: 771284084, NIP: 8421384574, zwanym dalej „AUTO-HIT”.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

§2 Definicje

 •     Usługi   - przez AUTO-HIT 

 •     Klient   - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

 

§3 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta wariancie dostępnym na stronie.

 2. Ceny poszczególnych wariantów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku AUTO-HIT („Cennik”), dostępnym pod adresem (zakładka „Sklep”)

 

§4 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

 2. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem przez 24h na dobę.

 3. Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres autohitszymczak@gmail.com 

 4. Zamówienia realizowane są od 24-48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia wpłaty.

 5. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny i mailowy

 6. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

 7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy oraz podanie prawidłowych danych w tym adresu email oraz numeru telefonu.

 8. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

 9. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych.

 10. Promocje i kody rabatowe - aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz mediach społecznościowych @autohitszymczak

§5 Płatność za zamówienie

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposób: przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony lub płatnością za pobraniem w dniu pierwszej dostawy

 2. AUTO-HIT uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.​

§8 Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 24 h  od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: autohitszymczak@gmail.com - tytuł wiadomości REKLAMACJA

 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji AUTO-HIT poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

 6. W razie stwierdzenia przez AUTO- HIT, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, AUTO- HIT poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. AUTO-HIT informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane folie samochodowe. 

 

​§10 Regulamin

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

 2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.

bottom of page